Tupac Shakur

Tupac Shakur Headshot

Birth Date: June 16, 1971

Death Date: September 13, 1996

Birth Place: Harlem, New York

News about
Tupac Shakur