Tahar Rahim

Tahar Rahim Headshot

Birth Date: July 4, 1981

Age: 41 years old

Birth Place: Belfort, France

Awards

News about
Tahar Rahim