Ishana Shyamalan

Ishana Shyamalan Headshot

Director • Writer

Parents: M. Night Shyamalan

News about
Ishana Shyamalan