Christine Whelchel

Christine Whelchel Headshot

Jeopardy Contestant

News aboutChristine Whelchel