Christine Whelchel

Christine Whelchel Headshot

Jeopardy Contestant

News about
Christine Whelchel